Žďárky – splašková kanalizace a ČOV

Investor akce: Obec Žďárky

Celkové realizační náklady stavby: 38,95 mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby:  Výkon technického dozoru investora

                                Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Termín poskytnutí služeb: 10/2016 – 06/2018