Technický dozor investora

 • Seznámí se s dokumentací pro provedení stavby, se souvisejícími doklady, s obsahem smluv a stavebním povolením
 • Zajistí odevzdání a převzetí staveniště a vyhotovuje zápis
 • Zabezpečuje zápisy do stavebního deníku (dále jen SD) a kontroluje stavbyvedoucího, zda SD řádně vede
 • Před zahájením prací se účastní s dodavatelem stavby kontrolního zaměření terénu
 • V průběhu stavby kontroluje dodržování podmínek stavebního povolení a souvisejících dokladů a opatření státního stavebního dohledu
 • Dbá o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a eviduje dokumentaci dokončených částí stavby
 • Vede evidenci změnových listů
 • Zpracovává průběžnou fotodokumentaci prováděného díla v digitální podobě, kterou po ukončení stavby předá objednateli
 • Kontroluje provádění díla, zda je v souladu s prováděcí projektovou dokumentací
 • Kontroluje kvalitu prováděného díla, dohlíží nad správností realizace a dodržování technologických postupů
 • Kontroluje ty části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými – zejména uložení a obsyp potrubí kanalizace
 • Kontroluje provádění předepsaných zkoušek, materiálů, konstrukcí a prací – zejména kontroluje provádění hutnění zásypů a jejich výsledků
 • Organizuje a vede kontrolní dny stavby v potřebných intervalech, zpracovává zápis z KD, který rozesílá účastníkům výstavby
 • Kontroluje věcnou správnost a úplnost fakturace na základě skutečně provedených prací a dodržování rozpočtu
 • Kontroluje postup prací dodavatele dle časového a finančního harmonogramu stavby a upozorňuje na zjištěné odchylky
 • Projednává změny na stavbě, které nezvyšují náklady objednatele, nezhoršují parametry stavby a neprodlužují lhůtu výstavby
 • Bezodkladně informuje objednatele o všech závažných skutečnostech
 • Spolupracuje s autorem projektové dokumentace v rámci výkonu autorského dozoru a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace
 • Spolupracuje na opatřeních na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • Kontroluje, zda je materiál na staveništi řádně uskladněn, aby nedocházelo k jeho znehodnocení
 • Připravuje podklady v součinnosti s dodavatelem pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účastní se jejich přejímek
 • Účastní se kolaudace stavby, popř. povolení ke zkušebnímu provozu
 • Kontroluje odstraňování vad z předávacího řízení a o této skutečnosti informuje objednatele.
 • Zajišťuje zápis o odstranění vad a nedodělků
 • Spolupracuje s pracovníky objednatele při zajišťování podkladů potřebných pro administraci dotace a průběžný monitoring akce včetně závěrečného vyhodnocení akce