Koordinátor BOZP

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s ustanoveními zák.č. 309/2006 Sb., v platném znění

 • Zpracování a předání plánu BOZP
 • Zpracování a předání oznámení o zahájení prací v rozsahu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 • Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany činnosti zdraví při práci na staveništi během přípravy a realizace stavby v rozsahu daném zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 • Účast na kontrolních dnech pořádaných v rámci provádění díla
 • Pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách v digitální podobě, která bude prezentována na kontrolních dnech a bude součásti zápisů z KD stavby
 • Dle potřeby aktualizování plánu BOZP
 • Předat objednateli a dodavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšeného ohrožení života, nebo poškození zdraví a další nutné pro zajištění bezpečného zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
 • Bez zbytečného odkladu předat dodavateli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činností
 • Poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prácí v průběhu realizace stavby
 • Zabezpečovat, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště údaje informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi
 • Informovat bez zbytečného odkladu všechny dotčené dodavatele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • Upozorňovat dodavatele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem stavby a vyžadovat sjednání  nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřené opatření
 • Oznámit dodavateli stavby případy, kdy nebyla dodavatelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy
 • Koordinovat spolupráci dodavatele s poddodavateli a mezi nimi, nebo osob pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání
 • Dávat podněty a na vyžádání dodavatele doporučovat technická řešení, nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně, nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
 • Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, nebo činností
 • Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
 • Kontrolovat zabezpečení staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
 • Spolupracovat se zástupci dodavatele pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, popř. s fyzickou osobou provádějící TDS
 • Sledovat, zda dodavatelů dodržují plán BOZP a projednávat přijeté opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • Provádět samostatné zápisy o zjištěných nedostatcích v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil dodavatele a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny